Обща информация за проекта

Осигуряването на справедлив достъп до висококачествена първична и спешна медицинска помощ представлява основно предизвикателство за гръцко-българската трансгранична зона.

Бедността, географското и социалното изключване са едни от най-сериозните предизвикателства за здравната система в гръцко-българската територия, както и в цяла Европа.

Според анализа на Програмата за настоящата ситуация населението в трансграничния регион е изправено пред значителни здравни проблеми, особено в отдалечените райони и в зоните на концентрация на специални групи от населението. Хората, които живеят в бедност или са изложени на риск от географско и социално изключване, са по-склонни да се изправят със здравословни проблеми и има доказателства, че те често не получават адекватна грижа нито по отношение на качеството (липса на / ограничен медицински персонал и оборудване) кореспонденция (особено при спешни случаи).

Основните доставчици на здравно обслужване в трансграничния регион използват стари медицински инфраструктури и оборудване, които ограничават техния капацитет не само в случай на спешни случаи, но и в управлението на хронични заболявания.

Териториалната отговорност на доставчиците на първични здравни услуги от двете страни, които ще се възползват от проекта SMiLe, обхваща общо население от около 240 000 души и площ от 10 000 квадратни километра, обхващащи територии, характеризиращи се с интензивна сложност на населението, включително малцинства като помаци, роми, имигранти и др.

В същото време нивата на децата и възрастните хора – две групи, които най-често се нуждаят от спешна медицинска помощ – са значително високи и през последните четири години хуманитарната бежанска криза придаде по-голяма тежест върху първичната здравна помощ особено на гръцката страна на трансграничния регион.

В този контекст централната потребност, която предизвика развитието на идеята за проекта SMiLE, беше подобряването на цялостната ефективност при покриване на първичните и спешните здравни нужди на трансграничното население.

Четвъртият здравен район на Македония-Тракия е уникален здравен регионален орган, който отговаря за предоставянето на първично здравно обслужване чрез своите първични здравни центрове в целия район и Солунския университет „Аристотел“ в Солун – Медицински факултет разработиха идеята за проект SMiLe в сътрудничество с МБАЛ „Ардино“, Община Харманли и Националния център за спешна помощ, целящи съществено и практично подобряване на ежедневното първично здравеопазване, както и управлението на извънредни ситуации, като се съсредоточи особено върху отдалечени и в неравностойно положение трансграничните райони.

Проектът SMiLE възнамерява да осигури на постоянна и устойчива основа модернизирани първични и спешни здравни услуги с използване на модерно медицинско оборудване и осигуряване на квалифициран медицински персонал, възстановявайки усещането за сигурност на гражданите, живеещи в изолирани и отдалечени райони в гръцко-българският трансграничен район. … връщайки усмивките(SMILe) и надеждата за по-добър живот за тях и техните деца

Идея на проекта

Обхват на проекта

Цели

 

Основната цел на проекта SMiLE е да повиши капацитета на структурите и осигуряване на първична здравна помощ в трансграничния регион чрез холистичен подход, който включва подобряване на инфраструктурата, предоставяне на специална медицинска апаратура, която ще улесни осигуряването на място за подобряване на услугите за първична здравна помощ, както и въвеждането на новаторски практики в първичната здравна помощ, насочени към уязвимите групи от населението. Изпълнението на тези три основни оси на проекта, около които са разработени всички действия, има за цел да премахне пречките при предоставянето на здравни грижи поради географски, социални и индивидуални фактори, които могат да бъдат признати в трансграничния регион.

 • Освен това, допринасяйки за постигането на приоритетната специфична цел на програмата, проектът SMiLe има за цел главно да модернизира и оборудва с основно съвременно медицинско оборудване 6 звена за първична здравна помощ в трансграничния район – Паранеси, Неврокопи, Ехинос, Ясмос, Ставропули и Суфли, 1 регионална болница в Димотика и 2 МБАЛ в Ардино и Харманли, всички разположени в отдалечени и изолирани територии на територията на трансграничния район. Докато подобряването на реакцията при спешни ситуации чрез усъвършенстване на системата за управление на линейки в района на Драма и Харманли също се определя като една от основните цели на проекта. Освен това специално внимание ще бъде обърнато на пациентите с увреждания, чрез създаването на център за обучение по техните специфични потребности, които ще обучават практикуващите специалисти  звената за ПЗП в трансграничния район. Освен това проектът цели:
 • Увеличаване максимално ефективността на здравните и медицинските ресурси, предоставяйки разширени услуги на по-голям брой бенефициенти.
 • Намаляване на необходимостта от евакуация на пациентите при спешни случаи и хронични заболявания, благодарение на подобряването на здравните услуги в конкретните територии.
 • Създаване на чувство за сигурност в местното население и повишаване на тяхната вяра и доверие в системите за обществено здравеопазване.
 • Намаляване в средносрочен план на разходите за здравеопазване като директни и по-добри ПЗП ще бъдат осигурени, като се намалява заболеваемостта на населението.

Създаване на постоянна система и платформа за оценка на ПЗП услуги от страна на гражданите, осигуряваща тяхното непрекъснато наблюдение и усъвършенстване.

Oops...
Slider with alias target-group not found.
 • Населението от граничните райони, което ще имат достъп до първична здравна помощ чрез Центрове за първична здравна помощ и болници с подобрен капацитет и подобрена инфраструктура
 • Лица с ограничена подвижност (хора с увреждания, възрастни хора, деца и др.), които ще се възползват от подобрената достъпност на инфраструктурата и обучението на медицинските специалисти за техните специфични нужди
 • Медицински персонал в цялата трансгранична област, които ще се възползват от обучението, реализирано по проекта
 • Местни и регионални акционери и заинтересовани страни, работещи в областта на първична здравна помощ и спешни случаи, чрез участието им в разработването на общ план за управление на първичния здравен мениджмънт, ориентиран към гражданите

Очаквани резултати

 

Очакваните резултати от проекта SmiLe са:

 1. Модернизирането на 6 звена на ПЗП и 3 болници – всички разположени в отдалечени и в неблагоприятно положение територии на територията на Централна и Източна Европа (Паранести, Неврокоп, Ехинос, Ясмос, Ставруполи, Софлу, Дидимотика, Ардино и Харманли);.
 2. Поставяне и оперирарне на комуникационна система TETRA за целия автопарк от линейки (включително здравни центрове) в Регионалното звено на Драма и TETRA комуникационна система и система за управление на линейки за Оперативния център.
 3. Създаването и функционирането на съвременен Център за обучение на практикуващи специалисти в първичната здравна помощ, който ще се намира в Катедрата по медицина на Солунския университет „Аристотел“ и ще предоставя специализирани курсове за обучение на практикуващите специалисти в трансграничния регион не само през целия жизнен цикъл на проекта, но и след завършването му,
 4. Набор от проучвания, насочени към подобряване на достъпа до определени подразделения на здравеопазването в трансграничния регион, включително подготовка на набор от инструменти за осигуряване на равностойно здраве и
 5. Разработването и функционирането на ИТ платформа за оценка на първичните здравни услуги

В пълно съответствие с индикаторите за резултатите от програмата, проектът SMiLe ще доведе до модернизиране и ремонтиране на 9 здравни заведения – всички разположени в изостанали и изолирани райони . Също така ще бъде разработена ИТ платформа за оценка на първичната медицинска помощ, ориентирана към гражданите, а системата за управление на комуникацията и линейката в района на Драма и Харманли ще бъде модернизирана.

Трябва да се отбележи, че очакваните резултати осигуряват максимална устойчивост на проекта, имайки намерение да предоставят обновени здравни услуги на общо население от около 240 000 души в гръцко-българската територия.