Четвърта здравна служба на Македония и Тракия, Гърция (водещ партньор)

Работен пакет 1 Управление на проекта и координация 28,789.40 €
Резултат 1.1.2 Изпълнение на проекта и осигуряване на качеството 239,00 €
Резултат 1.1.3 Дейности по проекта и финансово отчитане 24,868.00 €
Резултат 1.1.4 Срещи за координация на проекта 3,682.40 €
Работен пакет 2 Комуникация и разпространение 37,800.00 €
Резултат 2.1.1 Комуникационен план, лого и лозунг 1,500.00 €
Резултат 2.1.2 Печатни и електронни информационни материали 8,900.00 €
Резултат 2.1.3 Конференции – информационни събития 15,500.00 €
Резултат 2.1.4 Промоционални дейности в медиите и интернет 11,900.00 €
Работен пакет 3 Подобряване на звената за първична здравна помощ и болниците в изолирани райони 312,630.00 €
Резултат 3.1.1 Медицинско оборудване за конкретни звена за първична помощ 295,130.00 €
Резултат 3.1.2 ИТ оборудване за конкретни звена за първична помощ 17,500.00 €
Работен пакет 5 Развиване на умения на практикуващите специалисти в областта на първичната здравна помощ 3,025.00 €
Резултат 5.1.1 Програми за обучение на практикуващите специалисти в първичната здравна помощ 3,025.00 €
Работен пакет 6 Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 14,000.00 €
Резултат 6.1.1 Мрежа от организации, участващи в първичната здравна помощ 6,400.00 €
Резултат 6.1.2 Оценка на проекта и план за оценка на въздействието 2,000.00 €
Резултат 6.1.3 ИТ платформа за оценка на първичната здравна помощ 5,000.00 €
Резултат 6.1.4 Пилотна работа на модела за оценка 600.00 €
  Общ бюджет на водещия бенефициент 396,244.40

Солунски университет „Аристотел“, Сметка на Специалния изследователски фонд – Катедра по медицина (партньор бенефициент 2)

Работен пакет  1 Управление на проекта и координация 21,194.80 €
Резултат1.2.2 Дейности по проекта и финансово отчитане 14,600.00 €
Резултат1.2.3 Срещи за координация на проекта 6,594.00 €
Работен пакет  2 Комуникация и разпространение 7,650.00 €
Резултат 2.2.2 Промоционални дейности в медиите и интернет 2,650.00 €
Резултат 2.2.3 Научен симпозиум 5,000.00 €
Работен пакет  4 Проучвания за подобряване на обслужването в звената за първична здравна помощ в трансграничния регион 59,501.20 €
Резултат 4.2.1 Анализ на ограниченията за достъп до първична здравна помощ 24,880.00 €
Резултат 4.2.2 Оценка на достъпността до инфраструктурата за първична здравна помощ 17,410.00 €
Резултат 4.2.3 Пилотни проучвания за подобряване на достъпността 17,211.20 €
Работен пакет  5 Развиване на умения на практикуващи специалисти в областта на първичната здравна помощ 180,090.00 €
Резултат 5.2.1 Обща образователна рамка за практикуващите специалисти в първична здравна помощ 18,770.00 €
Резултат 5.2.2 Център за обучение на практикуващите специалисти в първична здравна помощ 132,100.00 €
Резултат 5.2.3 Програми за обучение на практикуващите специалисти в първичната здравна помощ 12,940.00 €
Резултат 5.2.4 Пакет с инструменти за осигуряване на равностойно здравеопазване 16,280.00 €
Работен пакет  6 Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 5,000.00 €
Резултат 6.2.1 Мрежа от организации, участващи в първичната здравна помощ 1,800.00 €
Резултат 6.2.2 Оценка на проекта и план за оценка на въздействието 3,200.00 €
  Общ бюджет на Партньор Бенефициент 2 273,436.00 €

Многопрофилна  болница за активно лечение – Ардино (партньор бенефициент 3)

Работен пакет 1 Управление на проекта и координация 12,557.74 €
Резултат 1.3.2 Дейности по проекта и финансово отчитане 10,114.80 €
Резултат 1.3.3 Срещи за координация на проекта 2,442.94 €
Работен пакет 2 Комуникация и разпространение 8,630.00 €
Резултат 2.3.1 Печатни и електронни информационни материали 630.00 €
Резултат 2.3.2 Конференции – информационни събития 6,400.00 €
Резултат 2.3.3 Промоционални дейности в медиите и интернет 1,600.00 €
Работен пакет 3 Подобряване на звената за първична здравна помощ и болниците в изолирани райони 287,700.00 €
Резултат 3.3.1 Медицинско оборудване 260,134.00 €
Резултат 3.3.2 Техническо-ремонтни работи 27,566.00 €
Работен пакет 4 Проучвания за подобряване на обслужването в звената за първична здравна помощ в трансграничния регион 5,000.00 €
Резултат 4.3.1 Анализ на ограниченията за достъп до първична здравна помощ 3,000.00 €
Резултат 4.3.2 Оценка на достъпността до инфраструктурата за първична здравна помощ 2,000.00 €
Работен пакет 5 Развиване на умения на практикуващи специалисти в областта на първичната здравна помощ 7,040.00 €
Резултат 5.3.1 Обща образователна рамка за практикуващите специалисти в първична здравна помощ 540.00 €
Резултат 5.3.2 Програми за обучение на практикуващите специалисти в първичната здравна помощ 5,000.00 €
Резултат 5.3.3 Пакет с инструменти за осигуряване на равностойно здравеопазване 1,500.00 €
Работен пакет 6 Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 6,229.60 €
Резултат 6.3.1 Мрежа от организации, участващи в първичната здравна помощ 4,182.40 €
Резултат 6.3.2 Оценка на проекта и план за оценка на въздействието 1,000.00 €
Резултат 6.3.3 ИТ платформа за оценка на първичната здравна помощ 500.00 €
Резултат 6.3.4 Пилотна работа на модела за оценка 547.20 €
  Общ бюджет на Партньор Бенефициент 3 327,157.34

Община Харманли (партньор бенефициент 4)

Работен пакет 1 Управление на проекта и координация 19,502.28 €
Резултат 1.4.1 Подготвителни дейности 4,601.70 €
Резултат 1.4.2 Дейности по проекта и финансово отчитане 12,257.20 €
Резултат 1.4.3 Срещи за координация на проекта 2,643.38 €
Работен пакет 2 Комуникация и разпространение 5,830.00 €
Резултат 2.4.1 Печатни и електронни информационни материали 630.00 €
Резултат 2.4.2 Конференции – информационни събития 4,000.00 €
Резултат 2.4.3 Промоционални дейности в медиите и интернет 1,200.00 €
Работен пакет 3 Подобряване на звената за първична здравна помощ и болниците в изолирани райони 242,100.00 €
Резултат 3.4.1 Медицинско оборудване 242,100.00 €
Работен пакет 4 Проучвания за подобряване на обслужването в звената за първична здравна помощ в трансграничния регион 4,500.00 €
Резултат 4.4.1 Анализ на ограниченията за достъп до първична здравна помощ 2,500.00 €
Резултат 4.4.2 Оценка на достъпността до инфраструктурата за първична здравна помощ 2,000.00 €
Работен пакет 5 Развиване на умения на практикуващи специалисти в областта на първичната здравна помощ 6,000.00 €
Резултат 5.4.1 Програми за обучение на практикуващите специалисти в първичната здравна помощ 6,000.00 €
Работен пакет 6 Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 4,729.60 €
Резултат 6.4.1 Мрежа от организации, участващи в първичната здравна помощ 4,182.40 €
Резултат 6.4.2 Пилотна работа на модела за оценка 547.20 €
  Общ бюджет на Партньор Бенефициент 4 282,661.88 €

Национален център за спешна помощ  (партньор бенефициент 5)

Работен пакет 1 Управление на проекта и координация 4,852.40 €
Резултат 1.5.2 Дейности по проекта и финансово отчитане 3,200.00 €
Резултат 1.5.3 Срещи за координация на проекта 1,652.40 €
Работен пакет 2 Комуникация и разпространение 300.00 €
Резултат 2.5.1 Промоционални дейности в медиите и интернет 300.00 €
Работен пакет 3 Подобряване на звената за първична здравна помощ и болниците в изолирани райони 34,894.00 €
Резултат 3.5.1 ИКТ Оборудване за спешни случаи 34,894.00 €
Работен пакет 6 Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 8,115.60 €
Резултат 6.5.1 Граждански семинари по спешни случаи 8,115.60 €
  Общ бюджет на Партньор Бенефициент 5 48,162.00 €