Водещ партньор (LB-PB1)

Четвърти здравен район на Македония и Тракия (Гърция)Специална сметка на Фонда за научни изследвания и развитие

УЛ. АРИСТОТЕЛУС 16, 54632, СОЛУН
Тел. +30 2313 327804
Факс. +30 2313 327871
Email. 4ype@4ype.gr

Четвърти здравен район на Македония и Тракия отговаря за планирането, координирането, ръководството и контрола на 16 болници, 37 здравни центъра, центрове за социална грижа, центрове за психично здраве и рехабилитационни центрове в трансграничните регионални единици на Солун, Килкис, Серес, Драма , Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос, както и в Халкидики.

Седалището се намира в Солун и е пряко свързан с Министерството на здравеопазването и социалната солидарност, тъй като си сътрудничи с него и предлага здравни политики, мерки и предложения, насочени към по-всеобхватно и ефективно предоставяне на здравни услуги на населението от региона. Четвърти здравен район на Македония и Тракия е пряко финансиран от държавния бюджет и от проекти за финансиране. Той разполага с отделен отдел за научноизследователска и развойна дейност, в който са реализирани 5 проекта на ЕС, свързани със здравните проблеми и качеството на живот, 3 от които в рамките на инициативата на Общността INTERREG IIIA / PHARE CBC Greece – Bulgaria & 2 in the

ETCP Greece-Bulgaria 2007-2013.Управлението на проекта се осъществява чрез Специалната сметка за средства на Фонда за научни изследвания и развитие, която се контролира и одобрява със съвместно решение на министъра на финансите и министъра на здравеопазването и социалната солидарност.

За повече информация може да посетите:

www.4ype.gr

Партньор бенефициент 2 (PB2)

Солунски университет „Аристотел“, Сметка на Специалния изследователски фонд – Катедра по медицина

Университескн Град, Ул. Тритис Септемвриу, 54636, Солун
Тел. +30 2310 995140
Факс. +30 2310 853283
Email. research@rc.auth.gr

Солунският университет „Аристотел“ е най-голямото висше учебно заведение в Гърция и Югоизточна Европа, с 13 факултета, общо 42 отдела и 4 независими училища. През изминалите 3 години Изследователският комитет на университета продължи с изпълнението на 3,500 проекта за научноизследователска и развойна дейност чрез сътрудничество с 1,800 партньори, с участието на 1,340 членове на преподавателския и научния персонал и 18 000 външни сътрудници. Общият бюджет е до 150 милиона евро, като средният годишен оборот е 50 милиона евро. Лабораторията за начална медицинска помощ, общо обучение и научно изследване на здравни услуги към Медицинската школа на Солунския университет „Аристотел“ активно се занимава с образованието и научните изследвания и е създадена като учебно-преподавателски център за първична здравна помощ. Лабораторията предлага непрекъснато професионално обучение в областите на първична здравна помощ, общата практика и здравната политика. Също така е създадена мрежа от преподаватели по първична медицинска помощ с членове от повече от 120 здравни центрове, за да подкрепи бакалавърското и следдипломното „Обучение в общността“.

Поради факта, че проектът SMiLE се фокусира и върху подобряването на достъпността на инфраструктурата, Лабораторията си сътрудничи тясно с Изследователската група по транспортни системи на Солунския университет „Аристотел“ (TSRG), с която установи дългогодишно ползотворно сътрудничество по въпросите на инвалидността и достъпността , TSRG е създадена през 1998 г. и оттогава функционира в рамките на отдел „Транспортно планиране и инженеринг“, „Управление на проекти“ и „Регионално планиране“ на катедра „Строителен инженеринг“.

За повече информация може да посетите:

www.med.auth.gr

Партньор бенефициент 3 (PB3)

Многопрофилна болница за активно лечение „Ардино“

Ул. София 14, Ардино
Тел. +359 898654161
Факс. +359 898603651
Email. mbal.ard@mail.bg

МБАЛ „Ардино“ е общинска болница, която извършва амбулаторно и болнично лечение в следните специалности: вътрешни болести, кардиология, педиатрия, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, акушерство и гинекология, клинична лаборатория, образна диагностика. Дейността се осъществява в четири отделения – вътрешно, детско, хирургическо и акушеро-гинекологично.

За повече информация може да посетите:

www.ardino.bg/?pid=5,21

Партньор бенефициент 4 (PB4)

Община Харманли

пл. Възраждане 1, 6450, Харманли
Тел. +359 373 82727
Факс. +359 373 82525
Email. obshtina@harmanli.bg

Община Харманли е в състояние самостоятелно да управлява въпроси от местно значение в областта на образованието, здравеопазването, културата, комуналните услуги, социалното подпомагане.

Общината има голям опит в изпълнението на европейските програми, особено в секторите на културата, образованието, местното развитие и информационното общество. Общият персонал на администрацията е 99.

За повече информация може да посетите:

www.harmanli.bg

Партньор бенефициент 5 (PB5)

Национален център за спешна помощ

Ул. Игиа, 11527, Атена
Тел. +30 2130 2143301
Факс. +30 213 2143337
Email. ekab@ekab.gr

Националният център за спешна помощ е публичноправен орган – създаден през 1985 г., под надзора на Министерството на здравеопазването. Той работи в цяла Гърция, чрез централата си в Атина и нейните 12 отдела, базирани в Атина, Солун, Патра, Хераклион, Лариса, Кавала, Янина, Ламиа, Александруполис, Триполи, Козани и Митилини). Основната мисия на Националния център за спешна помощ е координацията на предоставянето на спешна помощ и спешно здравеопазване на гражданите, както и тяхното прехвърляне в лечебните заведения с автопарка от линейки. Като национален доставчик на спешна предболнична медицинска помощ в Гърция, Националният център за спешна помощ допринася значително за:

  • повишаване на здравните услуги в Гърция;
  • незабавното предоставяне на добре организирани спешни предболнични здравни услуги, водещи до намаляване на смъртността и предотвратимата смърт, продължителността на болничния престой и трайна нетрудоспособност;
  • намаляване на разходите за здравни услуги;
  • подобряване на чувството за сигурност, по-специално за гражданите в отдалечените и изолирани райони.

Не на последно място, с цел да се осигури високо качество на здравните услуги в цяла Гърция, Националният център за спешна помощ разполага с много опитни човешки ресурси, включващи повече от 90 лекари и 3,690 спасители, които са екипи на линейки и разполага с над 1000 транспортни средства включително мобилни единици, хеликоптери и други транспортни средства в цяла Гърция.

За повече информация може да посетите:

www.ekab.gr