Приоритетна ос 4 „Социално приобщаване – трансгранични райони“ е една от петте приоритетни оси на Оперативна програма „Гърция-България 2014-2020“ и включва следните два инвестиционни приоритета:

Инвестиционен

приоритет 9а

Инвестиране в здравната и социалната инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намалява неравенствата по отношение на здравния статус, насърчава социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и прехода от институционални към обществени услуги

Съответна специфична цел 8

Да се подобри достъпът до първична и спешна здравна помощ (в изолирани и бедни общности) в района.

Инвестиционен

приоритет 9c

Осигуряване на подкрепа за социални предприятия

Съответна специфична цел 9

Да се разшири социалното предприемачество в района.

Според Оперативна програма „Гърция-България 2014-2020“, „Показателите за здравословно състояние в трансграничния регион не са били  задоволителни за дълго време, независимо от задоволителното (количествено) ниво на здравната инфраструктура в района, показвайки липса на ефективност и подходящо пространствено разпределение на такива ресурси.

Нарастването на бедността в трансграничния регион в момента оказва засилен натиск върху системите за здравеопазване, като същевременно поставя уязвимите групи (които имат значително присъствие в района) с повишен риск от опасност. В същото време икономическата рецесия и дезинтегрирането пречат на много жители в района да получат достъп до здравни услуги (несигурни граждани).

Неравнопоставеността в здравеопазването в района се обуславя от неравенството в наличността, достъпа и качеството на услугите, от финансовата тежест, наложена върху хората, и дори от езиковите, културните и свързаните с пола бариери, които често са залегнали в начина, по който се провежда клинична практика.

Пропуските в предлагането все още са реалност в граничната или буферната зона, което прави разширяването на мрежите за здравни услуги през границата приоритетна грижа. Освен това са необходими реформи в предоставянето на услуги, за да се трансформира конвенционалното предоставяне на здравни грижи в първична помощ, като се оптимизира приносът на здравните услуги – местните здравни системи, здравните мрежи, здравните заведения – за здраве и равнопоставеност, като се отговори на нарастващите очаквания за по-добро здравословно състояние.

Особено в частите с ниски доходи в района съществува възможност да се преориентират съществуващите здравни услуги към първична помощ, да се подобри здравето на засегнатите общности „.

В тази степен, в рамките на инвестиционния приоритет 9а и специфичната цел 8 на програмата, държавите-членки се стремят да постигнат:

  • Повишен капацитет и ефективност на системата за първично здравеопазване, която показва по-добро териториално и социално покритие от средното и висше здравно обслужване и по-конкретно (а) увеличеване на диагностични и терапевтични процедури, предоставяни на ниво първично здравно обслужване, и(б) и ефективността на първичното здравеопазване.
  • Отклоняване на значителен обем здравни посещения от вторични и третични помощни средства до центрове за първични грижи.
  • Повишен достъп до здравни грижи на уязвими групи и периферни общности от пограничните райони.

Общата сума, която ще бъде отпусната за текущия програмен период (2014-2020 г.) по Програма „Гърция-България“ за проекти в рамките на Приоритетна ос 4 ще бъде 18 341 234,00 €, а сумата от 12 641 234,00 € ще бъде инвестирана в проекти в рамките на Инвестиционен приоритет 9а.

Източник: Оперативна програма „Гърция-България 2014-2020“, достъпна онлайн на адрес:

http://www.greece-bulgaria.eu/com/16_Programme-main-documents