Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Μία διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς» είναι ένας από τους πέντε άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Επενδυτική

Προτεραιότητα 9α

Επενδύοντας σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές που συνεισφέρουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες ως προς τη γενική κατάσταση υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης σε κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες και τη μετάβαση από τη θεσμική στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών

Σχετικός Ειδικός Στόχος 8

Να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα υγειονομική φροντίδα (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στη διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική

Προτεραιότητα 9γ

Παρέχοντας υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Σχετικός Ειδικός Στόχος 9

Να διευρυνθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», «οι δείκτες για την κατάσταση υγείας στη διασυνοριακή περιοχή δεν είναι ικανοποιητικοί εδώ και πολύ καιρό, παρά τα ικανοποιητικά επίπεδα (από άποψη ποσότητας) των υποδομών υγείας στην περιοχή, αναδεικνύοντας έτσι μία έλλειψη αποτελεσματικότητας και κατάλληλης κατανομής των πόρων.

Η άνοδος της φτώχειας στη διασυνοριακή περιοχή ασκεί πλέον αυξημένη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ενώ επίσης θέτει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (οι οποίες έχουν μία αξιοσημείωτη παρουσία στη διασυνοριακή περιοχή) σε αυξημένο κίνδυνο. Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση και η μείωση των επενδύσεων περιορίζει την πρόσβαση πολλών κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ανασφάλιστοι πολίτες).

Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή συνίστανται σε ανισότητες στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών, στην οικονομική επιβάρυνση που επιβάλλει στα άτομα, στα γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια, καθώς και στα εμπόδια που συνδέονται με το φύλο και συχνά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που ασκείται η κλινική πρακτική.

Τα κενά στον τομέα των προμηθειών εξακολουθούν να είναι μία πραγματικότητα στις συνοριακές περιοχές και σε ζώνες απομόνωσης, καθιστώντας την επέκταση των δικτύων υγειονομικής περίθαλψης κατά μήκος των συνόρων ζήτημα προτεραιότητας. Επιπλέον, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην παροχή υπηρεσιών για τη μετατροπή της συμβατικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, βελτιστοποιώντας τη συμβολή των υπηρεσιών υγείας – των τοπικών συστημάτων υγείας, των δικτύων υγειονομικής περίθαλψης, των υγειονομικών περιφερειών – στην υγεία και την ισότητα, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες προσδοκίες για καλύτερες επιδόσεις στην υγεία.

Ειδικά για τα τμήματα του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής με χαμηλά εισοδήματα, υπάρχει η ευκαιρία επαναπροσανατολισμού των υφιστάμενων υγείας προς την πρωτοβάθμια υγειονομική πείθαλψη, με γνώμονα τη βελτίωση της υγείας των πληττόμενων κοινοτήτων».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α και του Ειδικού Στόχου 8 του Προγράμματος, τα Κράτη-Μέλη επιδιώκουν να πετύχουν:

  • Αυξημένη ικανότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης – η οποία παρουσιάζει καλύτερη εδαφική και κοινωνική κάλυψη από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και πιο συγκεκριμένα α) αυξημένες διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που παρέχονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ii) αυξημένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Εκτροπή σημαντικού όγκου επισκέψεων υγειονομικής περίθαλψης από δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Αυξημένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες με υψηλή διασυνοριακή κινητικότητα.

Η συνολική χρηματοδότηση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» για  την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 18.341.234,00 €, εκ των οποίων 12.641.234,00 € θα επενδυθούν σε έργα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α.

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

http://www.greece-bulgaria.eu/com/16_Programme-main-documents