4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (Επικεφαλής Δικαιούχος)

Πακέτο Εργασίας 1  Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 28,789.40 €
Παραδοτέο 1.1.2 Σχέδιο υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας έργου 239,00 €
Παραδοτέο 1.1.3 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 24,868.00 €
Παραδοτέο 1.1.4 Συντονιστικές συναντήσεις έργου 3,682.40 €
Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία & Διάδοση
37,800.00 €
Παραδοτέο 2.1.1 Επικοινωνιακό σχέδιο, λογότυπο και σλόγκαν έργου 1,500.00 €
Παραδοτέο 2.1.2 Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό 8,900.00 €
Παραδοτέο 2.1.3 Συνέδρια – ενημερωτικές εκδηλώσεις 15,500.00 €
Παραδοτέο 2.1.4 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 11,900.00 €
Πακέτο Εργασίας 3 Αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομείων σε απομονωμένες περιοχές
312,630.00 €
Παραδοτέο 3.1.1 Ιατρικός εξοπλισμός για συγκεκριμένες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 295,130.00 €
Παραδοτέο 3.1.2 Εξοπλισμός ΤΠΕ για συγκεκριμένες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 17,500.00 €
Πακέτο Εργασίας 5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους γιατρούς στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης
3,025.00 €
Παραδοτέο 5.1.1 Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 3,025.00 €
Πακέτο Εργασίας 6 Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες
14,000.00 €
Παραδοτέο 6.1.1 Δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 6,400.00 €
Παραδοτέο 6.1.2 Αξιολόγηση του έργου και σχέδιο αξιολόγησης επιπτώσεων 2,000.00 €
Παραδοτέο 6.1.3 Πλατφόρμα αξιολόγησης των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 5,000.00 €
Παραδοτέο 6.1.4 Πιλοτική λειτουργία του μοντέλου αξιολόγησης 600.00 €
  Συνολικός προϋπολογισμός Συντονιστή Δικαιούχου
396,244.40

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Τμήμα Ιατρικής (Δικαιούχος Εταίρος 2)

Πακέτο Εργασίας 1 Διαχείριση & Συντονισμός Έργου
21,194.80 €
Παραδοτέο 1.2.2 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 14,600.00 €
Παραδοτέο 1.2.3 Συντονιστικές συναντήσεις έργου 6,594.00 €
Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία & Διάδοση
7,650.00 €
Παραδοτέο 2.2.2 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 2,650.00 €
Παραδοτέο 2.2.3 Επιστημονικό συμπόσιο 5,000.00 €
Πακέτο Εργασίας 4 Μελέτες για τη βελτίωση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή 59,501.20 €
Παραδοτέο 4.2.1 Ανάλυση περιορισμών προσβασιμότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 24,880.00 €
Παραδοτέο 4.2.2 Αξιολόγηση προσβασιμότητας υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 17,410.00 €
Παραδοτέο 4.2.3 Πιλοτικές μελέτες βελτίωσης προσβασιμότητας 17,211.20 €
Πακέτο Εργασίας 5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους γιατρούς στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 180,090.00 €
Παραδοτέο 5.2.1 Κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 18,770.00 €
Παραδοτέο 5.2.2 Εκπαιδευτικό κέντρο για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 132,100.00 €
Παραδοτέο 5.2.3 Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 12,940.00 €
Παραδοτέο 5.2.4 Εργαλειοθήκη για ίση παροχή φροντίδας υγείας 16,280.00 €
Πακέτο Εργασίας 6 Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες 5,000.00 €
Παραδοτέο 6.2.1 Δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 1,800.00 €
Παραδοτέο 6.2.2 Αξιολόγηση του έργου και σχέδιο αξιολόγησης επιπτώσεων 3,200.00 €
  Συνολικός προϋπολογισμός Δικαιούχου Εταίρου 2 273,436.00 €

Γενικό Νοσοκομείο Άρντινο (Δικαιούχος Εταίρος 3)

Πακέτο Εργασίας 1 Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 12,557.74 €
Παραδοτέο 1.3.2 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 10,114.80 €
Παραδοτέο 1.3.3 Συντονιστικές συναντήσεις έργου 2,442.94 €
Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία & Διάδοση 8,630.00 €
Παραδοτέο 2.3.1 Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό 630.00 €
Παραδοτέο 2.3.2 Συνέδρια – ενημερωτικές εκδηλώσεις 6,400.00 €
Παραδοτέο 2.3.3 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 1,600.00 €
Πακέτο Εργασίας 3 Αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομείων σε απομονωμένες περιοχές 287,700.00 €
Παραδοτέο 3.3.1 Ιατρικός εξοπλισμός 260,134.00 €
Παραδοτέο 3.3.2 Τεχνικές εργασίες ανακαίνισης 27,566.00 €
Πακέτο Εργασίας 4 Μελέτες για τη βελτίωση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή 5,000.00 €
Παραδοτέο 4.3.1 Ανάλυση περιορισμών προσβασιμότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 3,000.00 €
Παραδοτέο 4.3.2 Αξιολόγηση προσβασιμότητας υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2,000.00 €
Πακέτο Εργασίας 5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους γιατρούς στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 7,040.00 €
Παραδοτέο 5.3.1 Εκπαιδευτικό κέντρο για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 540.00 €
Παραδοτέο 5.3.2 Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 5,000.00 €
Παραδοτέο 5.3.3 Εργαλειοθήκη για ίση παροχή φροντίδας υγείας 1,500.00 €
Πακέτο Εργασίας 6 Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες 6,229.60 €
Παραδοτέο 6.3.1 Δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 4,182.40 €
Παραδοτέο 6.3.2 Αξιολόγηση του έργου και σχέδιο αξιολόγησης επιπτώσεων 1,000.00 €
Παραδοτέο 6.3.3 Πλατφόρμα αξιολόγησης των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 500.00 €
Παραδοτέο 6.3.4 Πιλοτική λειτουργία του μοντέλου αξιολόγησης 547.20 €
  Συνολικός προϋπολογισμός Δικαιούχου Εταίρου 3 327,157.34

Δήμος Χάρμανλι (Δικαιούχος Εταίρος 4)

Πακέτο Εργασίας 1 Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 19,502.28 €
Παραδοτέο 1.4.1 Δραστηριότητες προετοιμασίας 4,601.70 €
Παραδοτέο 1.4.2 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 12,257.20 €
Παραδοτέο 1.4.3 Συντονιστικές συναντήσεις έργου 2,643.38 €
Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία & Διάδοση 5,830.00 €
Παραδοτέο 2.4.1 Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό 630.00 €
Παραδοτέο 2.4.2 Συνέδρια – ενημερωτικές εκδηλώσεις 4,000.00 €
Παραδοτέο 2.4.3 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 1,200.00 €
Πακέτο Εργασίας 3 Αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομείων σε απομονωμένες περιοχές 242,100.00 €
Παραδοτέο 3.4.1 Ιατρικός εξοπλισμός 242,100.00 €
Πακέτο Εργασίας 4 Μελέτες για τη βελτίωση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή 4,500.00 €
Παραδοτέο 4.4.1 Ανάλυση περιορισμών προσβασιμότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 2,500.00 €
Παραδοτέο 4.4.2 Αξιολόγηση προσβασιμότητας υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2,000.00 €
Πακέτο Εργασίας 5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους γιατρούς στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 6,000.00 €
Παραδοτέο 5.4.1 Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 6,000.00 €
Πακέτο Εργασίας 6 Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες 4,729.60 €
Παραδοτέο 6.4.1 Δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 4,182.40 €
Παραδοτέο 6.4.2 Πιλοτική λειτουργία του μοντέλου αξιολόγησης 547.20 €
  Συνολικός προϋπολογισμός Δικαιούχου Εταίρου 4 282,661.88 €

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Δικαιούχος Εταίρος 5)

Πακέτο Εργασίας 1 Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 4,852.40 €
Παραδοτέο 1.5.2 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 3,200.00 €
Παραδοτέο 1.5.3 Συντονιστικές συναντήσεις έργου 1,652.40 €
Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία & Διάδοση 300.00 €
Παραδοτέο 2.5.1 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 300.00 €
Πακέτο Εργασίας 3 Αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομείων σε απομονωμένες περιοχές 34,894.00 €
Παραδοτέο 3.5.1 Εξοπλισμός ΤΠΕ για επείγοντα περιστατικά 34,894.00 €
Πακέτο Εργασίας 6 Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες 8,115.60 €
Παραδοτέο 6.5.1 Εργαστήρια στα επείγοντα περιστατικά για πολίτες 8,115.60 €
  Συνολικός προϋπολογισμός Δικαιούχου Εταίρου 5 48,162.00 €