Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) αποτελεί βασικό παραδοτέο για όλα τα έργα που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» ως στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο, καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου, και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που τίθενται στις Κατευθυντήριες Γραμμές Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος.

Σχέδιο Επικοινωνίας_v1_EL_L